Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka w Lublińcu

Projekt „Niepełnosprawni pełnowartościowi” realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka w Lublińcu oraz Powiatu Lublinieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2013r

Monday the 21st.