W Domu działają zespoły opiekuńczo-terapeutyczne, do zadań których należy opracowanie indywidualnego planu wsparcia dla mieszkańca i jego realizacja. Mieszkańcy mają zapewnione bezpieczne i godne warunki życia, podnoszenie sprawności, podmiotowe traktowanie, podtrzymywanie więzi z rodziną, prowadzenie aktywnego trybu życia m. in. poprzez terapię zajęciową, rehabilitację oraz rekreację. Nasz Dom oferuje mieszkańcom różnorodne formy terapii i integracji. Mieszkańcy nasi uczestniczą w różnorodnych imprezach kulturalnych organizowanych na terenie Domu, gminy, powiatu, w kraju i za granicą, które integrują ich ze społeczeństwem i ze sobą. Biorą udział w świętach państwowych, kościelnych, koncertach, festiwalach, imprezach okazjonalnych i innych.

 

       W Domu nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zdolności podczas zajęć terapii zajęciowej, która polega na :

 

Terapia Zajęciowa

W ogólnym znaczeniu terapia zajęciowa to: celowe działania rehabilitacyjne, polisensoryczne o charakterze zajęć ciągłych (np. plastycznych, muzycznych, ruchowych itp.) stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i  kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością. Natomiast według
K. Milanowskiej terapia zajęciowa to "pewne określone czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych zalecanych przez lekarza, a prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie, które mają na celu przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej. Jest to więc leczenie za pomocą pracy i zajęcia". Tak więc głównym celem zajęcia proponowanego osobie przewlekle chorej czy niepełnosprawnej jest leczenie, o czym coraz częściej się zapomina. W przeciwnym razie proponowane przez terapeutę zajęcia staną się zwykłymi zajęciami pozbawionymi aspektu leczniczego. Dlatego każdy terapeuta w wykonywanej przez siebie pracy powinien pamiętać o terapii, tak by zajęcia były w pełni owocne dla rozwoju człowieka.

 

Terapia w DPS Zameczek daje każdemu z naszych mieszkańców szansę wyróżnienia się w indywidualnej formie, określonej predyspozycjami i możliwościami mieszkańca. W ramach terapii zajęciowej prowadzone są:

 • Poranny krąg jest metodą, którą określamy jako wielozmysłową. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody jest źródłem zróżnicowanych bodźców. Każda pora roku kojarzy się nam z kolorem, smakiem, obrazem, zapachem itp. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Tutaj kalendarz narzuca kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe, wystrój sali – wszystko czym planujemy stymulować naszych wychowanków. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym co nas otacza,
  a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury.

 • Pracownia plastyczna – zajęcia plastyczne to szeroka dziedzina zajmująca się malowaniem na      papierze i wszelkiego innego rodzaju zajęcia, które w doskonały sposób pozwalają na wyrażenie samego siebie.
  W planie terapii doskonalą umiejętności już nabyte i uczą nowych. Mieszkańcy usprawniają koordynację wzrokowo - ruchową ucząc się i wyrabiając poczucie estetyki. Podopieczni własnoręcznie wykonują pocztówki okolicznościowe, świąteczne, obrazki, kompozycje kwiatowe, stroiki świąteczne, które są wysyłane do zaprzyjaźnionych osób
  i instytucji.
 • Muzykoterapia- muzyka ma ogromny wpływ na ludzką wyobraźnię, pozwala odreagować stres i lęk, usuwa napięcia psychofizyczne, działa aktywizująco i relaksująco, ma wpływ na naukę nowych zachowań społecznych, pomaga w pozytywnej kreacji jednostki oraz wywołuje intensywne emocjonalnie przeżywanie piękna. Muzykoterapia to oparte na naukowych podstawach zastosowanie kliniczne muzyki i jej elementów w celu usunięcia objawów chorobowych, spowodowania zmian w sposobie funkcjonowania pacjenta lub poprawy kontaktu z otoczeniem.
 • Aromaterapia- jest prostą metodą naturalnej medycyny, która opiera się na zastosowaniu leczniczych
  i terapeutycznych właściwości roślin z wykorzystaniem odpowiadających im olejków eterycznych, wprowadzonych do organizmu przez drogi oddechowe(wąchanie, wdychanie, inhalacje). Aromaterapia łagodzi wiele dolegliwości fizycznych i psychicznych, a jej głównym celem jest przywracanie równowagi ciała i umysłu oraz wspomaganie i stymulowanie własnych, naturalnych sił obronnych organizmu. Najistotniejszą cechą aromaterapii i stosowania w tej metodzie olejków eterycznych jest różnorodność i wszechstronność ich oddziaływania. Aromaterapia jest znakomitym antidotum na stres, napięcie, zdenerwowanie, bezsenność.
 • Zabawy ruchowe- stosuje się dla poprawy nastroju, ułatwienia komunikacji i łagodnego wprowadzania do trudniejszych zadań terapeutycznych. Są one okazją do spontanicznych zachowań, a także uczą współdziałania i przestrzegania zasad.     
 • Biblioterapia (bajkoterapia)-jest jedną z metod wykorzystywanych z powodzeniem w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo. Metoda ta opiera się głównie na wykorzystywaniu terapeutycznych wartości literatury, a jej celem nadrzędnym jest niesienie pomocy uczestnikowi terapii w odnalezieniu się w nowej, trudnej dla niego sytuacji. Czytelnictwo jest jednym z podstawowych elementów procesu biblioterapeutycznego i przyczynia się do kształtowania postaw, wzbogacania słownictwa, przyrostu wiedzy, może też stać się inspiracją do różnych form aktywności intelektualnej (dyskusji, działalności plastycznej itp.).                                                                                                                                                            

  Głównymi składowymi fizjoterapii stosowanymi w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” są: kinezyterapia, fizykoterapia.

  Kinezyterapia obejmuje m.in.: kinezyterapię miejscową (np. ćwiczenia bierne, ćw. w odciążeniu, ćw. oporowe itd.), kinezyterapię ogólnousprawniającą (np. gimnastyka poranna, ćw. w wodzie, sport osób niepełnosprawnych itp.), metody kinezyterapeutyczne (elementy metody terapii manualnej).
  W ramach fizykoterapii stosuje się: światłolecznictwo (promienie UV, promienie IR, laser punktowy), elektrolecznictwo (jontoforeza, TENS, galwanizacja, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne i interferencyjne), hydroterapię (kąpiele wirowe, masaż podwodny),mechanoterapię (masaż klasyczny). 
  Zajęcia ruchowe są prowadzone w formie indywidualnej (przypadki znacznego upośledzenia sprawności fizycznej) i grupowej (osoby chodzące). Każdy z pracujących tu obecnie fizjoterapeutów ma pod opieką 10-12 mieszkańców i prowadzi z nimi wszystkie zlecone ćwiczenia i zabiegi. Mieszkańcy biorą również udział w olimpiadach, zawodach sportowych dla niepełnosprawnych.

   image063   

   

   

   


Podkategorie

 • Wolne miejsca

  Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie dla 73 mieszkańców. Aktualnie posiadamy jedno wolne miejsca. Informujemy, że zapewniamy naszym mieszkańcom spokojną, domową atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa. W celu uzgodnienia formalności przyjęcia prosimy zainteresowanych o kontakt telefoniczny.

Monday the 21st.